Hovedseksjon

Strategisk plan

Majorstuen skole er en skole som utvikler kompetanse og dyrker mangfold, talent og toleranse. Vi speiler et moderne samfunn med mange nasjonaliteter, språk og kulturer. Vi rekrutterer elever og lærere fra hele Oslo.

Vi skaper en vinnerkultur som smitter og har ambisjoner for hver og én av våre elever. Vi er en stor og faglig sterk skole som følger elevene fra første til tiende klasse, med fokus på utvikling av individet og trygghet for alle.

Intern forbedring og utvikling
Majorstuen skole skal sikre at alle elever får anledning til å utnytte sitt potensial. Vi forventer årlig forbedring langs de parameterne skolen definerer som viktige for å nå sin visjon og innta ønsket posisjon:

 • Majorstuen skole skal være Oslos mest attraktive skole for lærere, målt etter medarbeidertilfredshet og antall/nivå på nye søkere
 • Majorstuens skole skal utvikle og innarbeide et felles verdigrunnlag, et felles elevsyn og sikre at felles standarder etterleves av alle medarbeidere
 • Majorstuen skole skal sikre at alle skolens interessenter jobber mot tydelige og felles mål slik at elevene tilegner seg kompetanse og ferdigheter som er relevante for det 21. århund
 • Majorstuen skole skal sikre at mulige synergier og styrker som følger av skolens mangfold og størrelse utnyttes til å bedre skolens resultater


Posisjon og omdømme
Majorstuen skole skal bli kjent for å tilby byens mest interessante og mangfoldige læringsmiljø, basert på skolens egenart, visjon og ønsket posisjonering. Dette skal blant annet gi seg uttrykk i at:

 • Majorstuen skole skal være Oslos mest attraktive skole målt etter elevtilfang, elevresultater og tilgang på kvalifiserte lærerkrefter
 • Majorstuen skole skal ha Oslos mest fornøyde elever og foresatte
 • Majorstuen skole skal anses som en interessant og profesjonell samarbeidspartner for eksterne miljøer som kan bidra til å styrke og utvikle skolens tilbud overfor elevene

Mest mulig læring er ikke en målbar størrelse, men noe som uttrykker en holdning og et fokus som skal prege både det daglige møtet med elever og foresatte, men også det langsiktige, strategiske arbeidet i utviklingen av Majorstuen skole. Vi har delt opp det langsiktige arbeidet i fem delprosjekter. Alle delprosjektene representerer suksessfaktorer for å nå skolens lokale mål og de sentrale målsetningene for Utdanningsetaten:

 1. Eleven i sentrum
 2. Kompetente medarbeidere
 3. Høyt ambisjonsnivå
 4. Fokus på resultater
 5. Tydelig organisasjon

For at hver enkelt elev skal oppleve Mest mulig læring skal følgende prinsipper prege møtet mellom elev og lærer (De 5 F-ene):

 • Forutse
 • Forhindre
 • Finne kunnskapshull … og fylle dem
 • Forsterke det vi vil ha mer av