Hovedseksjon

Musikk på Majorstuen skole

Fra orkesterøvelse. Foto: Thea Gunnes

Musikk på Majorstuen er etablert av Oslo kommune som følge av rapporten «Tid for talent, 2008» som ble utarbeidet av Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd. 

Formål
Motiverte elever med spesiell interesse og talent innen musikk skal gjennom ordinær grunnskole, få økte muligheter til musikalsk talentutvikling. Majorstuen skole tilbyr, i samarbeid med Barratt Due musikkinstitutt, grunnskoleopplæring på 5.-10. trinn med særlig tilrettelagt opplæring for talenter i klassisk musikk. 

«Tilbudet skal være et høykvalitetstilbud i klassisk musikk i tillegg til det som i dag tilbys av musikkundervisning i grunnskolen og ved kulturskolene.» 

Opplæringen skal: 

 • bidra til elevenes muligheter til å lykkes i høyere musikkutdannelse og profesjonell yrkesutøvelse innen musikk og kulturliv. 
 • gi differensiert opplæring til elever som viser spesielle talenter innen et område.
 • øke unge musikkinteresserte barn og unges mulighet til deltakelse i musikk.
 • bidra til å forsterke Majorstuen skoles musiske profil.

Visjon 
«Musikk på Majorstuen skal skape et rom som gir mulighet til å ta et realistisk valg om å bli musiker.» 

Undervisningstilbudet ved Musikk på Majorstuen
Musikk på Majorstuen (M@M) gir talenter innen klassisk musikk de beste muligheter til utvikling på sitt instrument både individuelt og i samspill med andre elever. Musikk i teori og praksis (MITOP) er verktøy for dypere musikkforståelse og -utfoldelse. M@M har 150 elevplasser for elever fra 5. til 10. trinn. Elevene går i egne musikklasser og får inntil seks timer musikkundervisning integrert i skolehverdagen. Konserter og prosjekter er på ettermiddag/kveld i ukedager og helg. Som elev ved Musikk på Majorstuen møter barn og unge Norges fremste profesjonelle pedagoger og utøvere til opplæring i hovedinstrument, samspill og interpretasjon, akkompagnement, bruksklaver (biinstrument piano), kor og musikkteori. Elevene utvikler kompetanse og ferdigheter og trygghet til å treffe egne valg om videre utdanningsretning og yrkesvalg. 

Retningslinjer for elevplass
Elever og foresatte har valgt skoleplass ved M@M som elevens hovedaktivitet. Hovedaktivitet innebærer at hovedinstrumentlærer, elev og foresatte sammen utarbeider plan for skoleaktivitetene og eventuelle eksterne aktiviteter, og at eleven og foresatte prioriterer obligatorisk og avtalt deltagelse som er bekjentgjort gjennom årsplan, timeplan og øvrige informasjonskanaler foran andre eksterne aktiviteter. Tilpasset opplæringstilbud utarbeides av skoleledelsen i samarbeid med seksjonsleder, etter innspill fra elev og foresatte og hovedinstrumentlærer. 

 

Alle elevene er en del av og bidrar i fellesskapet, for at skolen kan skape et optimalt læringsmiljø for alle elevene. Fellesfag er organisert ut fra faglige læringsmål og måltall for hovedinstrumentene. Tilpasninger til den enkelte elev vurderes ut fra elevens behov og fellesskapets behov.


Vurdering i skoleløpet
Skolebyttet til opplæring i Musikk ved Majorstuen skole gjelder til og med 7. trinn for elever på mellomtrinnet, og til og med 10. trinn for elever på ungdomstrinnet.

For elever som går på mellomtrinnet forutsetter fortsatt skolegang i musikktilbudet at foresatte sender ny søknad om plass, og av at eleven består opptaksprøve til 8. trinn.

Videreføring skjer på grunnlag av elevens ferdigheter, musikalitet og motivasjon. Det forventes høy måloppnåelse på alle områdene.

 

Lærerne i hovedinstrument og støttefag foretar løpende vurdering og veiledning. Hvert semester avholdes det utviklingssamtale med hovedinstrumentlærer og kontaktlærer. Utviklingssamtalen er en obligatorisk vurdering i tilbudet. Ved lengre tids manglende motivasjon, innsats og progresjon vil eleven, via foresatte, veiledes ut av tilbudet.


Dersom eleven ikke videreføres til ungdomstrinnet, vil Majorstuen skole overføre eleven til den nærskolen eleven tilhører.

 

Hvem kan søke? 
Barn og unge som har gode musikalske ferdigheter og vil videreutvikle sitt talent i klassisk musikk inviteres til å søke. M@M tilbyr plass på fiolin, bratsj, cello, kontrabass, fløyte, obo, klarinett, fagott, walthorn, trompet, trombone, tuba, slagverk, klaver og sang. Andre instrumenter kan vurderes i spesielle tilfeller, og det kan tilbys plass på bratsj, kontrabass, obo og fagott for søkere med annet instrument. 

Viktige datoer 

 • 15. november 2022 - søknadsskjema åpner
 • Lørdag 26. november 2022 - Åpen dag (digitalt møte)
 • Mandag 5. desember 2022 kl. 17.00 – Informasjonsmøte Majorstuen skole
 • 15. desember 2022 - Søknadsfrist
 • Uke 2 - E-post til hver enkelt søker med tidspunkt for opptaksprøve
 • Uke 3 - Opptaksprøver 
 • Uke 4 - Opptaksprøver (Eventuelt reserve)    
 • Uke 5 - Svar til søkere
 • Uke 6 - Svarfrist på tilbud om plass        
 • Onsdag 7. juni 2023 - Informasjonsmøte elever og foresatte for neste skoleår.

 

Opptaksprøven består av:

 • Fremføring av musikkstykke* med varighet 3-5 minutter (evt. utdrag av større verk).
 • Prima viste/bladspill (spille/synge noter du ikke har sett på forhånd).
 • Samtale med søkeren (eleven) og foresatte om motivasjon og bakgrunn. 

 Referanseverk/eksempel på anbefalt repertoar ut fra nivå finnes her 


Opptak skjer på grunnlag av 

 • Ferdigheter/potensial
 • Musikalitet/talent 
 • Motivasjon/interesse 

Saksbehandling  
Majorstuen skole og Barratt Due musikkinstitutt har sammen ansvar for drift og videreutvikling av Musikk på Majorstuen skole. Barratt Due musikkinstitutt har ansvar for det musikkfaglige og Majorstuen skole har ansvar for grunnskolefagene.  

Likebehandling 
Likebehandling er et viktig prinsipp og praksis ved vår saksbehandling. Vi vurderer habilitet og kjennskap til søkere både hos fagjury og opptakskomite før elevopptak gjennomføres.  

Antall elevplasser
Totalt antall plasser er 150, fordelt på fagseksjonene blås og slagverk, stryk og klaver/vokal. Rammer for antall plasser på hver fagseksjon og instrument bestemmes ut fra faglige hensyn for samspill. Nøyaktig antall per seksjon bestemmes i forbindelse med elevopptaket, og kan variere fra år til år ut fra elever allerede i tilbudet og søkere på det enkelte instrument. Ved ledig plass i enkelte seksjoner og klasser kan det tas opp flere elever i andre seksjoner og klasser, hvis det faglige nivået er godkjent. 

Fagjury 
Fagjuryen for hver enkelt fagseksjon (blås/slagverk, stryk, klaver/vokal) består av faglærere og eksterne musikere/pedagoger fra profesjonelt musikkliv. 

Opptakskomite 
Opptakskomiteen består av ledelsen for Majorstuen skole og Barratt Due musikkinstitutt.

Innstilling 
Fagjuryen for hver seksjon innstiller søkere i prioritert rekkefølge innad i seksjonen.  

Vedtak 
Opptakskomiteen vedtar elevopptaket ut fra fagjuryenes innstilling over kvalifiserte søkere, ledige plasser på årstrinn og ledige plasser i fagseksjonen/på instrumentet. 

Veien videre 
Søkere til M@M er ofte blant de mest viderekomne og motiverte unge utøverne lokalt, og én blant alle søkerne til M@M. Det betyr at kvalifiserte søkere konkurrerer om ledige plasser på trinn, fagseksjon og instrument. 

Avslag på plass sier ikke noe om søkerens fremtid som musikkutøver, men er et uttrykk for situasjonen her og nå. Vi vil derfor oppmuntre alle til å fortsette å utvikle seg gjennom musikken. Alle søkere vil få tilbud om tilbakemelding fra fagjuryen som beskriver hva søkeren er god på og anbefale hva søkeren kan jobbe med for å utvikle seg videre. Søkere som får avslag, er velkommen til å søke igjen

Ved avslag vil kvalifiserte søkere tilbys å stå på venteliste. 

Klageadgang 
Søkere har anledning til å klage på vedtak om avslag og ventelisteplass ved Musikk på Majorstuen. Fristen er tre uker fra mottatt vedtak. Evt. videre klage sendes til Utdanningsetaten. Siste klageinstans er Statsforvalteren i fylket. Fristen for å klage på et enkeltvedtak er bestemt i forvaltningsloven §29. Regelverket for å se dokumenter i saken finnes i forvaltningsloven §18 og §19. Forvaltningsloven §12 sier at klager kan bruke en fullmektig. 

Musikkundervisningen

 • Undervisning gis av Norges fremste profesjonelle pedagoger og utøvere. 
 • M@M utarbeidet detaljerte læreplaner som synliggjør progresjonen i alle fagene med tanke på helhetlig opplæring. 
 • Hovedinstrument – enetime, 60 min pr. uke i 36 uker. 
 • Akkompagnement – enetime, 30 min pr. uke i 8 uker. 
 • Samspill og interpretasjon – gruppe 2-150 elever, 120 min per uke (organisert i prosjekt/perioder på 60-560 min pr. uke).
 • Bruksklaver (bi-instrument piano) – gruppe 2 elever, 30 min pr. uke i 36 uker. 
 • Teori – 1 t/u. 
 • Kor – 1 t/u. 
 • K20 Musikk og K20 Produksjon for scene integrert i øvrige musikkfag.
 • Prosjekter for enkelte seksjoner og felles ved Musikk på Majorstuen, klasser/trinn/hele Majorstuen skole og avdelinger ved Barratt Due musikkinstitutt og hele Majorstuen skole. 

Les hva to av våre elever forteller om det å gå på Musikk på Majortuen skole.

 

15416847_10154572757291357_60635840_n.jpg