Permisjonsreglement

Osloskolene følger Oslo kommunes reglement for permisjon i grunnskolen. Det er rektor som behandler alle permisjonssøknader. Det er viktig at dere søker skolen om permisjon før dere bestiller ferieturer eller legger planer for andre aktiviteter. Det innvilges ikke permisjon for mer enn 10 skoledager pr. skoleår. Det innvilges normalt ikke permisjon til ferier. 

Slik søker du om permisjon for ditt barn
Fyll ut søknadsskjema.
Send søknaden til postmottak@ude.oslo.kommune.no eller i posten til Oslo kommune Utdanningsetaten, Majorstuen skole, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo

Skolen har tre uker frist på behandling av søknader.  

Svar på søknaden om permisjon er et enkeltvedtak. Vedtaket kan påklages med en klagefrist på tre uker, regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet. En eventuell klage må være skriftlig begrunnet, og sendes skolen for videre saksgang.