Hovedseksjon

Skolestartere

Glade skoleelever, illustrasjon

Aktivitetsskolen er en betydningsfull arena for utvikling av sosial kompetanse og allsidige ferdigheter i samhandling med andre i ulike situasjoner. Sosial kompetanse og språklige ferdigheter fremmes kontinuerlig gjennom varierte aktiviteter og mestringsopplevelser. Aktivitetsskolen er en sentral arena for progresjon av språklige ferdigheter. Daglige aktiviteter og lek gir elevene konkrete opplevelser som grunnlag for kommunikasjon, utvikling av begreper og ferdigheter i å kunne uttrykke følelser og meninger.

Trygghet
Aktivitetsskolen er en viktig alternativ læringsarena for videreutvikling av de grunnleggende ferdighetene. Utprøving og utforskning samt samtaler om fellesopplevelser gir innsikt, økt ordforråd og kunnskap om logiske sammenhenger. Aktivitetsskolen skal gi omsorg gjennom å skape trygghet, trivsel, toleranse og tilhørighet for alle elever i ordningen. Elever gis omsorg ved å få varierte utfordringer og meningsfylte aktiviteter. God omsorg styrker elevenes forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre. 

Aktivitetsskolen kjennetegnes ved:

  • Å være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling
  • Å gi et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen
  • Å ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart
  • Å ha en sterk forankring i skolens ledelse
  • Å gi et kvalitativt godt leksetilbud


Åpningstider
Vi holder åpent fra klokken 07.30 frem til undervisningen starter, og fra skolen slutter til 16.30. Når Aktivitetsskolen stenger 16.30 skal alle barna være hentet og ute av bygningen. Vi har heldagsåpent i skolens ferier, fridager og på skolens planleggingsdager. Juleaften, nyttårsaften og juli måned har vi stengt.

Dagen hos oss ser slik ut:
Kl. 07.30–8.30 Morgenåpent. Vi har rolige aktiviteter, slik at det blir en god start på dagen. Det siste kvarteret har vi utetid. De voksne som jobber under morgenåpning er ute sammen med elevene til lærerne kommer ut og tar over sine klasser.

Etter skoletid kommer en fra Maks til klasserommet for å krysse elevene inn på Aktivitetsskolen.

Kurs

Aktivitetsskolen tilbyr forskjellige kurs, basert på personalets kompetanse og interesser. Kursene tar utgangspunkt i målområdene i rammeplanen og skolens årsplaner. På denne måte er aktivitetsskolen en læringsarena som er støttende i de ulike fagene på skolen.

Oppstart

Vi tar nå mot påmelding til Majorstuen Aktivitetsskole for neste skoleår. Ved Majorstuen Aktivitetsskolen er vi ca. 220 barn og ca. 27 voksne. Alle elever som skal starte i 1. klasse får plass hos oss.

Halv- og heldagsplass

En halvdagsplass kan benyttes inntil 12 timer i uken. En heldagsplass kan benyttes ubegrenset i åpningstiden. Under skolens ferie og fridager kan halv plass kun benyttes to dager pr uke. Endringer fra hel- til halvdagsplass må meldes skriftlig en måned i forkant til leder.

Foreldrebetaling

Satsene for oppholdsbetaling fastsettes av Oslo bystyre

Alt du trenger å vite om Aktivitetskolen i Oslo og betaling finner du på Oslo kommunes nettsider. 

Elevens foresatte kan si opp plassen skriftlig med 1 måneds varsel fra den 1. i måneden.

Basisavtale

Foresatte må underskrive en basisavtale. Det er viktig at dere fører på kontaktpersoner med telefonnummer. Dersom eleven skader seg eller blir syk, og foresatte ikke er tilgjengelige, må vi kontakte noen kjenner de godt.

Basisavtalen benytter vi også som oversikt over når eleven skal hentes/gå selv.

Frist for påmelding er 15. mai.

Påmeldingsskjema                           

Ferieprogram skolestartere