Alle elever tilbake på rødt nivå fra mandag 19. april

Hold avstand, vask hendene

Byrådet har besluttet at alle Osloskoler går til rødt nivå fra mandag 19. april. Det betyr at elevene på 1.-7. trinn fortsetter som i dag, mens elevene på 8.-10. trinn skal fysiske tilbake på skolen.

 

1.- 4. trinn og Aktivitesskolen

For elevene på 1.-4. trinn vil skoledagen være sånn som den er i dag.

 

5.–7. trinn

5.-7. trinn har samme start- og sluttid som vanlig. Det er viktig at alle møter opp i tide, både når det er fysisk oppmøte, og morgenmøte i Teams.

 

Når elevene er fysisk på skolen, blir de delt inn i kohorter, basert på lærernorm og gjeldende smittevernregler. Hver kohort vil ha en kontaktperson som elevene kjenner. Detaljer rundt dette sendes ut fra lærerne på trinnet. 

 

Noen kohorter kommer til å være i andre klasserom, slik de også er i dagens ordning. Av hensyn til smittevern, minner vi om viktigheten av at barn møter opp presis på skolen, da det til en hver tid er viktig at de har oversikt over hvor barna er.

 

Elevene på 5.-7. trinn har både hjemmeskole og fysisk oppmøte: 

 

Mandag:

7. trinn hjemmeskole
5. trinn og 6. trinn fysisk på skolen

--------------------------------------------------------------------

Tirsdag:               

6. trinn hjemmeskole
5. trinn og 7. trinn fysisk på skolen

--------------------------------------------------------------------

Onsdag:              
5. trinn hjemmeskole
6. trinn og 7. trinn fysisk på skolen

--------------------------------------------------------------------

Torsdag:
6. trinn hjemmeskole

5. trinn og 7. trinn fysisk på skolen

--------------------------------------------------------------------

Fredag:

5. trinn hjemmeskole

6. trinn og 7. trinn fysisk på skolen

 

Tilsynsordningen fortsetter som tidligere. Kontaktperson for dette er sosialpedagogisk rådgiver Camilla Bergaust, Camilla.Bergaust@ude.oslo.kommune.no.

 

8.–10. trinn

På 8.-10. trinn er hver klasse delt i to kohorter som rullerer på tilstedeværelse på skolen. Alle klasser på ungdomsskolen følger normal timeplan, men undervisningen varierer mellom fysisk og digitalt. Dersom ikke annet er planlagt spesifikt mellom elev/lærer, gjelder følgende:

 
  • 8. trinn har fysisk tilstedeværelse på skolen mandag, onsdag, torsdag og fredag. Hvilke to dager eleven skal være fysisk på skolen, avhenger av hvilken kohort eleven tilhører.
  • 9. trinn har fysisk tilstedeværelse på skolen tre dager i uken. Hvilke dager eleven skal være fysisk på skolen, avhenger av hvilken kohort eleven tilhører.
  • 10. trinn har fysisk tilstedeværelse på skolen mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Hvilke to dager eleven skal være fysisk på skolen, avhenger av hvilken kohort eleven tilhører.

Kontaktlærer sender ut informasjon om hvilken kohort eleven tilhører, til elevene via Teams.

 

Ved digital undervisning oppfordres elevene til å møte presis, ha på kamera og delta aktivt i opplæringen.

Elever på ungdomstrinnet som trenger et tilbud fysisk på skolen de dagene det er Teams-undervisning, vil bli ivaretatt. Nærmere informasjon vil bli gitt til de det gjelder. 

 

Musikktilbudet

Musikklassene på u-trinnet vil i denne perioden ikke blandes på tvers av klasser. Undervisningen gjennomføres som vanlig, fysisk eller via Teams. Korundervisning vil bli en blanding av digital og fysisk undervisning. Nærmere beskjed kommer fra lærer.


Regelen er at elevene får fysisk undervisning når de er på skolen, og digital undervisning når de er på hjemmeskole. Dette med unntak av undervisning i hovedinstrument klaver, som gjennomføres fysisk uavhengig av om elevene har fysisk eller hjemmeskole.

 

Undervisning som ligger etter skoletid gjennomføres som normalt, da med fysisk oppmøte for elevene.

 

Vi gleder oss til å se alle elevene igjen.

Rødt nivå og kohorter

I Oslo har vi en streng tolkning av rødt nivå. Det betyr blant annet tiltak for å redusere antall nærkontakter. Når det gjelder kohorter, angir veilederne at antall kontakter i løpet av en uke halveres på rødt nivå sammenlignet med gult nivå. Her ligger det mulighet for skolene til å bruke noe skjønn ut fra rommenes størrelse, beskaffenhet og øvrige lokale forhold, men utgangspunktet er en streng praktisering grunnet smittesituasjonen i Oslo.

Munnbind

Munnbind kan benyttes i alle situasjoner utenfor undervisning der det er vanskelig å holde avstand. I Oslo er det også rom for at ansatte som føler behov for det, kan bruke munnbind i undervisningen.