Hovedseksjon

Velkommen til høstens første FAU-møte

Diffust bilde fra skolegården

Møtene holdes i Griegs Hall på Majortsuen skole.

Årsmøte FAU
Mandag 26. september 2022 kl. 18.00–19.00

Agenda

 • Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen
 • Valg av styremedlemmer
 • Valg av representanter med personlige vararepresentanter til Driftsstyret i henhold til opplæringsloven § 11-4 (3)
 • Opprettelse og endring av arbeidsgrupper og komiteer, herunder fastsettelse av mandat for og valg av medlemmer til slike blant medlemmer i foreldrerådet ved Majorstuen skole.
 • Innsendte innspill på vedtektsendring
  «Forslag til en endring i vedtektenes paragraf 4 fjerde avsnitt:
  .. og skal søke å rekruttere kandidater til styreverv som representere ulike klassetrinn, så vel som mangfoldet av kulturer foreldrerådet ellers representerer, opprettholde rimelig kontinuitet i styret.
  Kvalifisert til FAU og styret er man vel som forelder/foresatt til barn ved skolen. Da er man vel automatisk medlem av foreldrerådet. En annen ting er evt også å endre foreldre til foreldre/foresatte.»
 • Andre saker som etter loven eller vedtektene skal behandles av arbeidsutvalget.

FAU-møte
Mandag 26. september 2022 kl. 19.00 - 20.30. Agenda kommer.