Utleie av lokaler

Majorstuen skole låner/leier ut følgende rom i skolens lokaler i Bogstadveien 74:

  • gymsal  (ca 170 m2) med tilhørende garderober, dusj og toaletter. (Lokalkategori ll)
  • klasserom (Lokalkategori l)

Skolens lokaler lånes/leies ut mandag til torsdag kl 17.00 til kl. 21.00. Det er ikke utleie i skolens ferie og fridager eller når skolen har egne arrangementer i lokalene. Se plan for skolens ferie og fridager.

Definisjon og kriterier for lån eller leie av skolens lokaler
1. UTLÅN = Gratis bruk

Frivillige organisasjoner som: 

  • har tiltak rettet mot skoleelever, som skolekorps, kor, teatergrupper, dansegrupper og idrettsgrupper
  • har idrettstiltak for barn og unge under 25 år
  • er godkjente opplysningsorganisasjoner
  • lokallag av barne- og ungdomsorganisasjoner med tiltak til barn/unge under 25 år
  • har byomfattende tiltak for barn og unge under 25 år som primærformål, herunder også barn og unge som undervises i morsmål
  • idrettslag med treningsgrupper for psykisk utviklingshemmede uansett alder

Der det organiseres tiltak med alderssammensatte grupper, må minst 90 % av deltakerne væer under 25 år.

Organisasjonene må ha lokal forankring i Oslo kommune.

2. UTLEIE = Utleie til selvkost 
Frivillige organisasjoner som ikke er dekket under gratis rett til lån. Organisasjonen må ha lokal forankring i Oslo kommune.

Utlån og utleie til selvkost skjer for det antall ganger som en organisasjon søker om i et semester. Kompensasjon og betaling til selvkost skal bare skje for dette antallet av ganger.

3. MARKEDSLEIE

  • Alle andre

 Utleiepris er beregnet for 60 minutter og er satt til kr 424,- per time.

Tilsyn
Det vil alltid være en tilsynsvakt på skolen.

Søknadsfrist
Søknadsfrist er 1. juni. Søknadsskjema (pdf) fylles ut og sendes til postmottak@ude.oslo.kommune.no.

Det forutsettes at søkeren er kjent med Oslo kommunes Forskrift om utlån og utleie (pdf), og at opplysningene i søknadsskjemaet er korrekte.

Instruks til Oslo kommunes Forskrift om utlån og utleie (pdf)