Hovedseksjon

Utleie av lokaler

Majorstuen skole låner/leier ut følgende rom i skolens lokaler i Bogstadveien 74:

  • gymsal  (ca 170 m2) med tilhørende garderober, dusj og toaletter. (Lokalkategori ll)
  • klasserom (Lokalkategori l)

Skolens lokaler lånes/leies ut mandag til torsdag kl 17.00 til kl. 21.00. Det er ikke utleie i skolens ferie og fridager eller når skolen har egne arrangementer i lokalene. Se plan for skolens ferie og fridager.

Definisjon og kriterier for lån eller leie av skolens lokaler
1. UTLÅN = Gratis bruk

Frivillige organisasjoner som: 

  • har tiltak rettet mot skoleelever, som skolekorps, kor, teatergrupper, dansegrupper og idrettsgrupper
  • har idrettstiltak for barn og unge under 25 år
  • er godkjente opplysningsorganisasjoner
  • lokallag av barne- og ungdomsorganisasjoner med tiltak til barn/unge under 25 år
  • har byomfattende tiltak for barn og unge under 25 år som primærformål, herunder også barn og unge som undervises i morsmål
  • idrettslag med treningsgrupper for psykisk utviklingshemmede uansett alder

Der det organiseres tiltak med alderssammensatte grupper, må minst 90 % av deltakerne væer under 25 år.

Organisasjonene må ha lokal forankring i Oslo kommune.

2. UTLEIE = Utleie til selvkost 
Frivillige organisasjoner som ikke er dekket under gratis rett til lån. Organisasjonen må ha lokal forankring i Oslo kommune.

Utlån og utleie til selvkost skjer for det antall ganger som en organisasjon søker om i et semester. Kompensasjon og betaling til selvkost skal bare skje for dette antallet av ganger.

3. MARKEDSLEIE

  • Alle andre

 Utleiepris er beregnet for 60 minutter og er satt til kr 424,- per time.

Tilsyn
Det vil alltid være en tilsynsvakt på skolen.

Søknadsfrist
Søknadsfrist er 1. juni. Du finner mer informasjon og søknadsskjema på Oslo kommunes nettsider.

Det forutsettes at søkeren er kjent med Oslo kommunes Forskrift om utlån og utleie (pdf), og at opplysningene i søknadsskjemaet er korrekte.

Instruks til Oslo kommunes Forskrift om utlån og utleie (pdf)