Hovedseksjon

Læringsmiljø

Vi forebygger krenkende atferd ved å ha fokus på et trygt miljø i klasserommet, tydelig husregler og ordensregler. Mobbesaker bunner gjerne i komplekse forhold. De motvirkes best ved kontinuerlig fokus på et godt miljø, utvikling av empati hos elevene, de ansattes kjennskap til hva mobbing er og deres evne til å handle.

Majorstuen skole definerer Krenkende atferd som alle former for krenkende ord eller handlinger, verbalt, digitalt eller fysisk. Negative utsagn om en persons utseende, klær, tro, dialekt osv., vil kunne komme inn under begrepet.

Krenkende handlinger dekker også enkelte former for unnlatelse, å la være å gjøre noe. Et eksempel er en elev som blir systematisk utelatt fra lek og andre sosiale sammenhenger blant elevene. Opplevelsen av krenkelse er subjektiv, og kan oppstå mellom elev-elev eller elev-lærer.

Eksempler på krenkende atferd:

  • Mobbing (skjer gjentatte ganger, det er ubalanse i makt- og styrkeforholdet)
  • Diskriminering (på grunnlag av kjønn, tro, etnisitet m.m.)
  • Rasisme (på grunnlag av rase, hudfarge eller etnisitet)

Ved meldt bekymring fra foresatte eller elev vil skolen alltid fatte et enkeltvedtak som viser hvordan skolen skal sikre elevens rett til et godt psykososialt miljø. Dersom en ansatt utrykker bekymring for om en elev ikke har det bra på skolen, vil skolen alltid undersøke saken og eventuelt iverksette tiltak.  

Et godt skole-hjem-samarbeid er også viktig for å lykkes med å skape et trygt miljø for elevene. Sammen kan vi hjelpe elevene til å være inkluderende med hverandre, også utenfor skoletiden.